Enquiry Form
 • ម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ

  ម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ Nelito's FinCraft™ ប្ត្ូវបានបសងកើត្ស ើងជាជំនួយប្បត្ិបត្តិការេប្ាប់លកខខណ្ឌប្បត្ិបត្តិននស្ថថប័នម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុកនុងប្បសេេកម្ពុជា។ ដំសោះស្រស្ថយម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ FinCraft™ គឺជាដំស ោះស្រស្ថយដដលប្ត្ូវបានស្វើសត្េតស្ថកលបង និងបសងកើត្ស ើងសោយសប្បើប្បាេ់នូវបសចេកវិេាចុងសប្កាយ សហើយរួម្បញ្េូលនូវេប្ម្ង់សប្បើប្បាេ់ Android ដដលស្វើស ើងពិសេេេប្ាប់ភាពរីកចសប្ម្ើនននការសប្បើប្បាេ់ fintech េប្ាប់ការបង់ប្បាក់តាម្េូរេ័ពទ និងការសផ្ទរលុយ។ វាប្ត្ូវបានទាញយកសចញពី ដបបដផ្នសេវា្នាគារសគាលរបេ់ Nelito (FinCraft) ដដលជាកម្មវិ្ីសេវាកម្ម្នាគារដ៏សជាគជ័យម្ួយ។

  ដំសោះស្រស្ថយម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ FinCraft របេ់សយើងផ្តល់ជូនអត្ថប្បសោជន៍ជាសប្ចើនដល់អត្ិថិជនរួម្ាន៖

  កាត្់បនថយសពលសវលាប្បត្ិបត្តិការ៖ សពលសវលាប្បត្ិបត្តិការនឹងប្ត្ូវបានកាត្់បនថយពីរយៈសពល៣នថៃ សៅ៣សា៉ោង សោយស្ថរដត្ានការរួម្បញ្េូលនូវដំសោះស្រស្ថយពីស្ថថប័ននានាដូចជា Credit Bureau, Insurance ជាសដើម្។

  ការស្វើគណ្សនយយតាម្សពលសវលាជាក់ដេតង៖ ការចុោះប្បត្ិបត្តិការគណ្សនយយតាម្សពលជាក់ដេតង នឹងដកលម្អការប្គប់ប្គងស្ថច់ប្បាក់។

  ការកាត្់បនថយហានិភ័យ៖ ហានិភ័យដដលទាក់េងនឹងកម្េីនានា នឹងប្ត្ូវបានកាត្់បនថយសោយស្ថរដត្ប្បត្ិបត្តិការធានារ៉ោប់រងភាាម្ៗ។

  ដំស ោះស្រស្ថយដត្ម្ួយ៖ ដំស ោះស្រស្ថយដត្ម្ួយេប្ាប់ប តកម្េីនានានឹងជួយកាត្់បនថយត្ប្ម្ូវការនិងកិចេប្បឹងដប្បងេប្ាប់ការស្វើ Reconciliation។

  កំដណ្លម្អននប្បេិេធភាពប្បត្ិបត្តិការ៖ ប្បេិេធភាពប្បត្ិបត្តិការនឹងប្ត្ូវបានប្បសេើរស ើង សោយស្ថរានដំសោះស្រស្ថយរួម្បញ្េូលដត្ម្ួយ។

  Learn More

 • ការប្គប់ប្គងកម្េី

  Nelito ផ្តល់ជូនដំស ោះស្រស្ថយការប្គប់ប្គងកម្េី FinCraftTM ដដលប្ត្ូវបានបសងកើត្ស ើងពិសេេេប្ាប់េីផ្ារកម្ពុជា។ ដំស ោះស្រស្ថយរបេ់ពួកសយើងគាំប្េផ្លប័ប្ត្កម្េីជាសប្ចើនរូបភាពគិត្ចាប់ពី ការរំពឹងេុក ការបិេ និងការប្ត្ួត្ពិនិត្យ។ ដំស ោះស្រស្ថយការប្គប់ប្គងកម្េីរបេ់ Nelito ផ្តល់ជូនលកខខណ្ឌផ្លិត្ផ្លដដលអាចស្វើការដកត្ប្ម្ូវបាន រួម្ាន Limit Frame Work, Collateral Setup, Recovery Appropriation Policy, Interest & Changes Structure ។ល។

  ម្ិនថាអនកផ្តល់កម្េីផ្ទោះ កម្េីឡាន ឬកម្េីេិេសសនាោះសេ បេពិសស្ថ្របេ់ពួកសយើងនឹងធានាការអនុវត្តដ៏សជាគជ័យនិងទាន់ចិត្ត។

  Learn More

 • សេវាកម្ម្នាគារសគាល

  Nelito's FinCraftTM CBS គឺជាដំស ោះស្រស្ថយសេវា្នាគារេហប្គាេដដលអនុញ្ញញត្សអាយ្នាគារនានាផ្តល់ជូនសេវាកម្ម្នាគារ និងាត្ិកាសផ្សងៗសៅសអាយអត្ិថិជនជាម្ួយនឹងេប្ម្ង់អនកសប្បើប្បាេ់សផ្សងគាន សោយានប្បេិេធភាពនិងការេុកចិត្តខពេ់។

  FinCraftTM CBS ផ្តល់ជូននូវលកខខណ្ឌយុេធស្ថស្តេតេប្ាប់ដកដប្បដដលានភាពបន់ដបន។ ្នាគារអាចសប្ជើេសរើេ និងដកដប្បលកខខណ្ឌនានា។ ការោក់សអាយសប្បើប្បាេ់ FinCraftTM CORE CBS ទាំងឡាយដត្ងសប្ជើេយកេម្ភាពរវាងម្ុខងារ ដំសណ្ើរការ សេថរភាព េាហរណ្កម្ម និងការសប្បើប្បាេ់បាន កនុងលកខខណ្ឌេុវត្ថិភាពដ៏ខពេ់បំផ្ុត្។

  Learn More

 • សរៀបចំរបាយការណ្៍េហប្គាេ

  Nelito ផ្តល់ជូនដំស ោះស្រស្ថយសរៀបចំរបាយការណ្៍េហប្គាេ សេវាកម្ម្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនានា។ សេវាកម្មសរៀបចំរបាយការណ្៍េហប្គាេ FinCraftTM ផ្តល់ជូនពត្៌ានដដលអនកេសប្ម្ចចិត្តប្ត្ូវការ សដើម្បីស្វើការេសប្ម្ចចិត្តដដលប្ត្ឹម្ប្ត្ូវនឹងសពលសវលា និងកាលៈសេេៈ ដដលេម្ស្រេបនឹងលកខខណ្ឌផ្ាូវចាប់។

  ដំស ោះស្រស្ថយសរៀបចំរបាយការណ្៍េហប្គាេ FinCraftTM នឹងជួយ្នាគារ និងស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុកនុងការបសងកើត្របាយការណ្៍សោលសៅតាម្ការដណ្នាំរបេ់អាជាា្រ។

  Learn More

 • ថត្ចម្ាងេិននន័យេុក និងស្ថតរស ើងវិញ

  FinDART គឺជាដំស ោះស្រស្ថយថត្ចម្ាងេិននន័យេុកដដលបសងកើត្ស ើងេប្ាប់្នាគារ និងប្គឹោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុនានាកនុងប្បសេេកម្ពុជា។ ត្ប្ម្ូវការេប្ាប់ដំស ោះស្រស្ថយថត្ចម្ាងេិននន័យេុកសនោះានការសកើនស ើងសោយស្ថរានការផ្លាេ់ពត្៌ានេិននន័យពីកម្មវិ្ីសផ្សងៗ ឬការបញ្ឈប់ដំសណ្ើរការននកម្មវិ្ីចាេ់។ FinDART ម្ិនប្ត្ឹម្ដត្រ៉ោប់រងនូវការថត្ចម្ាងេិននន័យេុកពីកម្មវិ្ីចាេ់ ដត្វាក៏អាចប្េប្េង់នូវការស្វើវិេុេធកម្មននេិននន័យផ្ងដដរ។ វាផ្តល់ជូននូវរបាយការេតង់ោរ MIS កំណ្ត្់ប្តាអនកសប្បើប្បាេ់ និង query facility េប្ាប់េិននន័យដដលប្ត្ូវរកាេុកទាំងសនាោះ។ ប្បេិនសបើអនកជាប្គឹោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុកនុងប្បសេេកម្ពុជា េូម្អនុញ្ញញត្សអាយ Nelito ជាអនកជំនួយកនងការស្វើការផ្លាេ់ពត្៌ានេិននន័យសៅកាន់ Oracle Flexcube។

  Learn More

 • សេវាកម្ម្នាគារចល័ត្

  Nelito ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម្នាគារចល័ត្ FinCraftTM ប្បកបសោយប្បេិេធភាពនិងភាពអាចដកេប្ម្ួលបាន ដដលេេួលស្ថាល់រួចជាសស្រេចសោយ្នាគារនានាេប្ាប់បំសពញត្ប្ម្ូវការរបេ់អត្ិថិជន។

  ដំស ោះស្រស្ថយសេវា្នាគារ FinCraftTM DoorStep គឺជាយនតការដ៏ខ្ាំងកាាម្ួយដដលនឹងស្វើសអាយភានក់ងារ្នាគារទាំងឡាយអាចចូលសៅពិនិត្យ និងបញ្េូលពត្៌ានសៅកាន់េីស្ថនក់ការក តលកនុងសពលសវលាជាក់ដេតង។

  Learn More

 • BI, Analytics, Data Warehousing

  Nelito ផ្តល់សេវាកម្ម FinCraftTM BI ដដលនឹងសដើរត្ួោ៉ោងេំខ្ន់កនុងនាម្ជាអនកអសងកត្្ុរកិចេ េប្ាប់ភាពរីកចសប្ម្ើនននអងាភាព្ុរកិចេ។ សោយសប្បើប្បាេ់ការវិភាគេិននន័យ និងការអសងកត្្ុរកិចេ FinCraftTM ្នាគារនឹងអាចេេួលបានពត្៌ានេំខ្ន់ៗទាក់េងនឹងដំសណ្ើរការេំនិញ សដើម្បីស្វើដផ្នការនិងប្បសម្ើលសម្ើលការផ្លាេ់បតូរឥរិោបេរបេ់អត្ិថិជនសៅសលើេំនិញ។ ជាម្ួយនឹងជំនួយរបេ់ដំស ោះស្រស្ថយ BI & Analytics ពត្៌ានេំខ្ន់ៗទាក់េងនឹងការចំសនញ េថិត្ិការលក់េំនិញ និងប្បជាស្ថស្តេតរបេ់អត្ិថិជន (ឧ. ចំដណ្កភាគ -ល-) នឹងប្ត្ូវបានវិភាគោ៉ោងងាយស្រេួល។

  Learn More

 • ការបសងកើត្េូហវដវរសោយស្វើតាម្បញ្ញា

  ជាង១៩ឆ្នំម្កសហើយ Nelito បានជួយសប្ជាម្ដប្ជងផ្លាេ់បតូរ្ុរកិចេជាសប្ចើនតាម្រយៈការបសងកើត្កម្មវិ្ី េូហវដវរដដលចាេ់លាេ់និងងាយស្រេួលពប្ងីកបដនថម្។ សេវាកម្មបសងកើត្េូហវដវរសោយស្វើតាម្បញ្ញារបេ់ពួកសយើងគឺស្វើស ើងសោយប្បត្ិបត្តិការដដលចាេ់េុំនិងចាេ់លាេ់ ដដលធានាបាននូវដំស ោះស្រស្ថយដដលសជឿនសលឿនប្បកបសោយគុណ្ភាពខពេ់។

  សេវាកម្មសនោះក៏រួម្បញ្េូលផ្ងដដរនូវការកំណ្ត្់ទាម្ទារពីអត្ិថិជន ការបសងកើត្ប្កុម្ការងារដដលប្ត្ឹម្ប្ត្ូវម្ួយ និងការអនុវត្តដំស ោះស្រស្ថយតាម្រយៈវិ្ីស្ថស្តេត 4D (Define, Design, Develop and Deploy).

  Learn More

 • សេវាកម្ម Oracle Flexcube

  Nelito ផ្តល់ជូន សេវាកម្ម Oracle Flexcube គិត្ចាប់តាំងពីដំ ក់កាលប្បឹការហូត្ដល់ដំ ក់កាលអនុវត្ត ដកេប្ម្ួល និងប្េប្េង់។ ប្កុម្ការងាររបេ់ពួកសយើងក៏ជួយកនុងការផ្លាេ់ពត្៌ានេិននន័យពីកម្មវិ្ីសផ្សងៗម្កកាន់ Flexcube ផ្ងដដរ។

  Learn More

CLIENT SPEAK

 • "On 20th of November 2016 our bank data was migrated to FinCraft and we have completed one year successfully in FinCraft. So we thank all the team members of both IFTAS and Nelito for your great co-operation in this success.
  We expect more & more co-operation in implementing new technologies in banking sector from your side in future."

  M V Kumar | CEO

  Kempegowda Bank
 • CBS

  "The Bank is associated with M/S Nelito since 2002. M/S Nelito Systems Ltd has been our CBS vendor since 2009. The Products, quality of service offered by them are excellent. They have a very good support team and are trained enough for handling any type of situation."

  D K Kandpal | Vice President (IT)

  Nainital Bank
 • MIS ADF

  "Good & Co-operative."

  Ronniee Gupta | DGM

  UCO Bank
 • CBS

  "We appreciate your local team who continuously supported & assisted our team to meet the goal."

  Nagendra Nath Sinha | Principal Secretary IT

  Government of Jharkhand, Ranchi
 • CBS

  Knowledge and service provided to the bank is beyond expectation. And we would definitely engage and recommend solution to others .

  Rachelle F. Rivas | IT Project Manager (Senior Manager)

  Bank of the Philippine Islands (BPI)
 • CBS

  • As Vendor strict adherence to process & procedures
  • Risk Mitigants in Place
  • Flexible to customer requirements

  Dinesh Negi | VP (Clg)

  DCB Bank Ltd
 • Custom Application Development testimonial

  Bank has implemented CBS of Nelito Ltd in the year 2008-09 in phase manner. Also integrated RTGS/NEFT, CTS, MMS etc which help us in smooth automation of banking operation.

  K.T. Wadia | CEO

  The Sutex Co-op bank Ltd
 • CBS

  Experience during development of Rating Engine Module has been good in the context of commitment to meet timelines & lot of hard work has been put by Nelito's team.

  Ashutosh Satsangi | VP-Operations

  SMERA
 • CBS

  Everything was successfully implemented and tested. The implementation was professionally done in a very efficient and cooperative manner. Migration was very smooth.

  Frithjof Ramb | Vice President

  SBI- Frankfurt, Germany
 • CBS

  Nelito and its team has always been supportive and efficient in achieving the tasks set up by the Dept. Apps developed by the software engineers for the Public Health Dept have proved to be excellent among the top competitors and have been acclaimed for its effective service delivery to the end user at the grass root level which is the foremost object of any Govt organization. Many thanks for the sincere efforts.

  Sanjay Kamlakar | Under Secretary to GoM

  Govt of Maharashtra
 • DGM

  "We appreciate Nelito team who were always on time and responsive to our needs and changing ideas. They worked efficiently from the project inception to its completion in a timely and professional manner. Their understanding of this space has been invaluable to the success and launch of 'PMAY CLSS' app."

  Susanta K. Padhi | DGM

  National Housing Bank